Novosti
 • Objave/Najave iz ambasade

  Poslednje objave iz ambasade... Više...

 • Štampa

  Iz stampe o ambasadi... Više...

 • Arhiva

  Arhivirana dokumenta... Više...

 • Poslednje vesti - Nigerija

  News - NTA.ng

  News 24 - Nigeria

 • Promo video

 • Obudu planinsko odmaralište

 • Akbokim vodopadi

 • Prirodna staništa raznih životinja

O Nigeriji

Istorija Nigerije
EVOLUCIJA Nigerije, 1849 - 1960
Evolucija Nigerije od oko 1849. dok nije stekla nezavisnost 1960. godine je u velikoj meri priča o transformacionim uticajima Britanaca na narode i kulture Niger-Benue oblasti.


Kolonijalna vlast je pokušala da definiše, zaštiti i ostvari svoje imperijalne interese u ovom delu Zapadne Afrike u toku stotinak godina između 1862. i 1960. godine. Britanci su u Niger- Benue oblasti želeli da ostvare svoje interese, koji su u velikoj meri ekonomski i strateški. U procesu težnje da realizuju te interese, bilo je mnogo neplaniranih nus proizvoda.


Prvi kritičan korak u ovom neizvesnom putu je preduzet 1849. kada je, kao deo napora za "čišćenja" Bitsa od Benina Biafra koji su bili poznati po trgovini robljem, kada su britanci kreirali konzulat za dva Bitsa. Odavde, jedna stvar je vodila drugoj za Britance, a posebno ka produbljivanju angažmana u političkom i ekonomskom životu grada država na Biitsu i rivalstva sa Francuzima koji su počeli da pokazuju imperijalne ambicije u toj oblasti. Rezultat, u vremenu, bio je da su Britanci pretvorili priobalni konzulat i njegovu neposrednu okolinu u Oil Rivers protektorat 1885., koji je u 1893. pretvoren u Niger Coast Protektorat.


Naizgled nepovratna Logika ovog razvoja je dovela do dubljeg i bližeg uključivanja u administraciju naroda i društava ovog segmenta Nigerije koji, sredinom dvadesetog veka, postao bude poznat kao Istočna Nigerija.


Drugi korak, istim putem, bio je oko 1862. godine, kada su Britanci pripojili Lagos Lagoon područje i njegovu neposrednu okolinu i pretvorili ga u krunsku koloniju. Prema Britanacima, oni su uradili ovo da bi lakše ukinuli trgovinu robljem koja je koristila taj prostor kao tačke izvoza. Prema nigerijskim istoričarima, sa druge strane, to su uradili da bolje zaštitei svoj interes na vitalnom trgovačkom putu koji je počinjao od Lagosa , kroz Ikorodu, Ibadan i slične zajednica, do Nigerskog plovnog puta na severu i dalje u Hausaland. Bilo kako bilo, od 1897. godine, britanski uticaj i moć su preplavili granicu Lagosa i Jorubalanda koji je kasnije u priključen Lagosu kao protektorat. Politička i administrativna jedinica koja je postala poznata kao Zapadna Nigerija 1950. je došla je kao kraj ovog drugog koraka.


Treći i poslednji korak u ovoj neoznačenom putu je došao 1888. Britanski uspostavljaju političko 'krštenje' Greine Goldie Nacionalne afričke kompanije koja je uspešno istisnula rivale, britanske i ne-britanske, iz trgovine u donjem Niger, nakon trgoviačkog rata gotovo nezapamćene surovosti. Kao rezultat "krštenja", Goldie kompanija je postala Kraljevska Niger kompanija. Takođe je stekla političku i administrativnu moć nad uskim pojasom teritorije sa obe strane reke od mora do Lokoja, kao i preko ogromnog prostora koji je, u 20. veku, postao poznat kao severna Nigerija.


Dakle, oko 1897., tri bloka teritorije su se pojavila, kao britanski kolonijalni posedi, od poteza učinjenih tokom perioda od ova tri bloka teritorije jedna je promenjena, možda najveća, kada se Kraljevska Niger kompanija povukla i teritorija pod njenom, sumnjivom kontrolom proglašena protektoratom severne Nigerije pod kolonijalnim sekretarijatom. Slično tome, Niger, Obalski Protektorat, koji je bio pod sekretarijatom spoljnih poslova, je preimenovan u protektorat Južne Nigerije pod kolonijalnim sekretarijatom. Pored toga, uska "traka Kraljevske Niger kompanije iz Lokoja do mora", koja je delila Obalski Niger protektorat na dva, je ujedinjena sa njim, čime su i zapadne i istočne polovine te administrativne teritorije ujedinjene. U Lagosu kolonija i protektorat nisu pretrpeli nikakve promene, i nastavlja pod kontrolom organa kolonijalne kancelarije. Kada su ove tri jedinice doveli pod kolonijalnu kancelariji, stvorena je situacija u kojoj je menadžment poslova bio informisan od strane iste teorije i prakse administracije.


Spajanje 1914. ponudilo je priliku za stvaranje stvarnih promena u nezadovoljavajućem aranžmanu, ali nije mnogo postignuto u ovoj oblasti. Sve što je stvoreno je telo poznato kao nigerijski savet, koji se sastajao jednom godišnje da sluša ono što se može nazvati guvernerski govor o stanju kolonije i protektorata Nigerije. Telo nije imalo zakonodavnu vlast ili slično. Ista ambivalentnost zasnovana na imperijalnom vlastitom interesu karakteristična Lugardian pristupu vidi i tretira Nigeriju kao jedan politički subjekat i nigerijce kao pripadnike jedne političke porodice je takođe zapisano u razvoju ustavnih napora njegovih naslednika. Na primer, za vreme ser Hju Kliforda Ustavom 1922. godine uveden je izborni princip za zakonodavne kuće prvi put, Zakonodavni savet koji je zamenio Lugardski Nigerijski Savet bio je zakonodavni samo za kolonije i južne provincije, dok je guverner nastavio sa zakonodavstvom u severnim pokrajinama kroz proglase. Savetom za četrdeset šest članica, kojim je predsedavao guverner, dominirali su bivši zvaničnici i predloženi članovi.


Sistem Zakonodavnog saveta time podrazumeva podelu odgovornosti da upravljanja Nigerijom između britanske vlade Velike Britanije i vlade osnovane u koloniji. Osim toga, Nigerijci su isključeni iz članstva u Izvršnom veću.


The Ričardov Ustav 1946. godine, iako je imao među svojim ciljevima promociju jedinstva Nigerije i obezbeđenja većeg učešća nigerijaca u raspravi o njihovim poslovima, namerno postavljen da se pobrine za raznorodne elemente u zemlji, značajne odredbe ovog novog ustava uključuju uspostavljanje re-konstituisanog Zakonodavnog saveta čija nadležnost pokriva celu zemlju; ukidanje zvanične većine u Savetu; stvaranje regionalnih saveta koji se sastoje od Doma Skupštine u svakoj od pokrajina Severne, istočne i zapadne i stvaranje doma šefova na severu, čije uloge su bile čisto savetodavne , a ne zakonodavne. Značajno je, međutim, da je Ričardov Ustav dizajniran bez pune konsultacije sa nigerijcima što objašnjava neprijateljstvo sa kojim je pozdravljen, naročito na jugu.

 


Iako je Ričardov Ustav trebalo da traje devet godina, protivljenje tome, posebno od političkih lidera, bila su toliko jaka da je novi ustav Makfersonov Ustav, proglašen 1951. Za razliku od svojih prethodnika, došlo je do značajnog učešća nigerijaca u odlučivanju od nivoa sela sve do Ibadan Generalne konferencije 195, glavne odredbe Ustava bile su sledeće: uspostavljanje 145 članova Predstavničkog doma, 136 od njih se bira, da se zameni Zakonodavni savet; dvodomni parlament i za Sever i za Zapad, jedna je bila Dom šefova, dok je Istočna zadržala jednodomni Dom Skupštine; osnivanje javnog servisa komisije da savetuje guvernera o imenovanju i kontroli javnih službenika; nadležnost regionalnih zakonodavnih da ozakoni niz propisanih predmeta, dok je centralni parlament ovlašćen da donosi zakone o svim pitanjima, uključujući one na regionalnim zakonodavnim listama. U suštini, dakle, Ustav iz 1951. bio je više ili manje na pola puta između regionalizacije i federacije. Između 1951. i 1954. godine, dve važne ustavne konferencije održane su u Londonu i Lagosu između nigerijskih političkih lidera i britanske vlade. Ovo je rezultiralo u novim saveznim Ustavom 1954., čije glavne karakteristike su: odvajanje Lagosa, prestonice nacije iz Zapadnog regiona; osnivanje Savezne vlade Nigerije koji se sastoji od tri regije, Sever, Zapad i Istok sa glavnim Guvernerom u centru i tri regionalna guvernera; uvođenje ekskluzivne savezne zakonodavne listi, kao i Uporedna lista odgovornosti za obe savezne i regionalne vlasti, što rezultira snažnom centralnom vladom i slabim regionima; regionalizacija pravosuđa i javne službe kroz uspostavljanje regionalnog komisije javnog servisa, pored jedne savezne komisije.


Sa tačke gledišta evolucije nigerijske države, najvažnija stvar u vezi Ustava iz 1954. godine, koja je ostala na snazi do nezavisnosti 1960. godine, bila je da je princip Lugardianske centralizacije zamenjen formulom decentralizacije kao stvar politike u administraciji nigerijske države.


Narodi i kulture
Nigerijski narodi i njihove kulture
Društvene granice Nigeriji se često opisuju kao veštačke. Ova karakterizacija je generalno prihvatljiva u smislu da su neke etničke grupe i regionalna društva bila podeljena i nalazila se unutar kolonijalnih državnih teritorija različitih evropskih sila, posle Berlinskog kongresa i kasnijih pravnih instrumenata.


Prema tome, iako je Nigerija formalno postala jedan entitet 1914. godine nakon spajanja tada severnih i južnih protektorata sa Lagosom, mnogi članovi različitih društvenih grupa našli su svoju braću i prijatelje preko Nigerijskih političkih granica. Ipak, narodi u pred-kolonijalnom geografskom području koje sada zauzima Nigerija i njeni susedi, kao što su Kamerun, Čad, Niger i Benin, ne samo da su povezani krvlju ili poreklom, već i ekonomijom i trgovinom, kao i odnosima prijateljstva i sukoba.

 

 • Igbo tradicionalna nošnja

 • Igbo tradicionalna nošnja

 • Yoruba tradicionalna nošnja

 • Aso tradicionalna nošnja

 • Hausa tradicionalna nošnja

 • Edo tradicionalna nošnja


Savremena Raznolikost: Kriterijumi razdvajanja


Svaka od kulturno različitih grupa u Nigeriji danas je etnička grupa. Etničke grupe su kategorije ljudi koje karakterišu kulturni kriterijumi simbola, uključujući jezik, sistem vrednosti i normativnog ponašanja, i čiji članovi su usidreni u određenom delu nove državne teritorije.


Dve druge karakteristike treba napomenuti o ljudima Nigerije. Prvo, postoje narodi koji su marginalni u sendviču između dve veće etničke grupe. Takva marginalne društva, obično se nalaze u izloljenim pojasevima, donose kulturne elemente iz obe etničke grupe, na primer u smeši pojmova i jezika. Oni postoje na periferiji jedne od etničkih grupa i njihovom kulturom, posebno jezikom, se donekle razlikuju od ona dva centra ili osnovne kulture. Primeri ovih društava su Obiaruku i Orogun narodi čije kulture i jezici integrišu kako Urhobo i Ukvani društveno-kulturne simbole u ​​Delta državi sa svojim jezičkim kontinuitetom i diskontinuitetom.


Druga karakteristika se odnosi na očigledno izumiranje nekih od nigerijskih naroda i njihovih jezika. Primeri uključuju Ashaganna u Plato državi i Boleva iz Bauči države. Oni su gotovo, ako ne i potpuno, izumrli, kulturno apsorbovani od strane susedne veće grupe. Tako, Nigeriju karakteriše dinamičan etnički pluralizam, uključujući nestanak nekih grupa i evoluciju novih tokom vekova.


Trenutno, naučnici su identifikovali više od 350 etničkih grupa u Nigeriji.


Slično tome, kultura poštovanja kraljeva i načelnika, koja je snažna među Joruba, Kanuri, Hausa i Bini, između drugih etničkih grupa, generalno je odsutna među selima u uređenju Igboa i drugih.


Među Igbo, nekoliko izuzetaka od opšteg pravila nalaze se, na primer, Oniča, Osamari, Oguta, Aboh i drevno NRI carstva.


Međutim, funkcija zajedničkog bazena kulturnih osobina, pomenutih ranije, se postepeno vraća, bar u principu. Postoji preživela praksa poštovanja roditelja i starijih u svim kulturama Nigeriji. Tu je odlika komunalizma i altruizma često pokazana od većine nigerijaca. Ovo je posebno u seoskim područjima i na mestima gde se održava tradicionalna kultura. Dobri primeri za to su autohtone enklave u urbanim područjima, kao što su Oje u Ibadan gde se Joruba kultura snažno vodi, i Sabo u Ibadan i mnogim gradskim centrima u južnoj Nigeriji, gde se održava Hausa ili Hausanised kulturne prakse. Ljubaznost prema drugima, posebno strancima, i atributi gostoprimstva, kao i deljenja i pomoći po potrebi, takođe su postojeći u mnogim delovima Nigerije.


Pored navedenih kulturnih praksi, koje pomažu da se olakšaju teškoće života, posebno tokom ekonomske recesije i inflatorne krize, mnogi Nigerijci sada dele i druge etničke kulturne prakse. Ovo je jedan od rezultata kombinacije faktora izazvanog enkapsulacijom grupa u jednoj modernoj novoj državi. Takvi faktori obuhvataju povećanu komunikacioni sistem, povećanu učestalost socijalnih i kulturnih interakcija i zajedničku političku participaciju i socijalizaciju unutar jedne zemlje.


Nigerijci iz različitih etničkih grupa cene raznolikost kulturnih plesova, haljina, hrane, rukotvorina, bubnjanja, pesmama, kao i drugih osobina na primer, mnogi Nigerijci jedu 'EBA', tučeni iam, 'Amala', pa čak i ' Usi '(skrob) i "akpu' , a da ne pripadaju tradicionalno njihovim kulturama. Oni uživaju u Šefik 'Edikang-Ikong', The Hausa i Fulani 'tuvo', The Urhobo '' ukodo i Igbo 'biber supi'. Baš kao što mnogi nigerijski muškarci nose u Hausa '' babbarriga i joruba punu tradicionalnu haljinu (agbada), učini mnoge nigerijske žene sada staviti na Urhobo i Itshekiri george veo i bluzu. Mnogi Nigerijci sada govore druge jezike osim svojih i udaju se u etničke grupe van svojih. Pored toga, postoji evolucija neutralnih osobina usvojenih od kultura izvan Nigerije. Na primer, mnogi muzičari i bubnjari iz različitih etničkih grupa su se prilagodili stilovima pop i disko muzike i u poslednje vreme, rep muziku. Dakle, nacionalna kultura u Nigeriji je nešto više od skupa raznih vrsta. Ipak, to je još uvek očigledno kada vidite ili upoznati Nigerijca usred drugih Afrikanaca i, naravno, ne-Afrikanaca.


Nigerija, sa zemljištem površine preko 356,000 kvadratnih milja je zemlja sa spektakularnim prizorima, širok spektar flore i uzbudljivih mesta za odmor, istraživanje i razgledanje. Zemlja je blagoslovena tropskim kišnim šumama, Savana pašnjacima, mangrov močvarama i Sahel savanama u blizini Sahare.
Posetioci Nigerije će biti oduševljeni čudima prirode koje obiluju u zemlji, retkih, neverovatnih biljaka i životinja koje se mogu videti samo na posebnim televizijskim programima ili časopisima. Ove biljke i životinje žive u svojim prirodnim staništima neometano od strane čoveka. Priroda je obdarila i Nigeriju sa mnogim prirodnim resursima i sa nekim od čuda prirode, što se može videti od strane posetilaca na tim lokacijama.

Geografija Nigerije:
Površina:
Ukupno: 923,768 kv km
zemljište: 910,768 kv km
voda: 13.000 kvadratnih kilometara
Kopnene granice:
Ukupno: 4,047 km
Zemlje granične: Benin 773 km, Kamerun 1.690 km, Čad 87 km Niger 1.497 km
Obala: 853 km
Pomorska prava:
kontinentalni pojas: do 200 metara dubine ili do dubine eksploatacije
ekskluzivna ekonomska zona: 200 nm
teritorijalno more: 12 nm
Klima: varira; Ekvatorijalna na jugu, tropska u centru, aridna na severu
Teren: južni nizije u centralni brda i visoravni; planine u jugoistočnom, ravnice na severu
Elevacije najveće:
najniža tačka: Atlantski okean 0 m
najviša tačka: Chappal Vaddi 2.419 m
Prirodni resursi: nafta, kalaj, columbit, rude gvožđa, uglja, krečnjaka, olova, cinka, prirodni gas, hidroelektrane, obradivo zemljište
Korišćenje zemljišta:
obradivo zemljište: 33%
stalni usjevi: 3%
stalni pašnjaci: 44%
šume i šumska područja: 12%
drugo: 8% (1993 procena)
Navodnjavanog zemljišta: 9.570 kvadratnih kilometara (1993 est.)
Prirodne opasnosti: periodične suše
Životna sredina - Aktuelna pitanja: degradacija zemljišta; brzo krčenje šuma; dezertifikacija; nedavne suše na severu ozbiljno utiču na marginalne poljoprivredne delatnosti
Životna sredina - međunarodni sporazumi:
strana u: biodiverzitetu, klimatske promene, pustinja, ugrožene vrste, opasni otpadi, Zakon o moru, Očuvanje života moru, zabrananuklearnih proba, oštećenja ozonskog omotača
potpisan, ali nije ratifikovan: ni jedan od odabranih sporazuma

Mogućnosti investiranja u Nigeriji
Nigerija je zemlja bogato obdarena ljudskim i prirodnim resursima. Iako klasifikovan kao zemlja u razvoju, to je zemlja bezbroj mogućnosti za investicije i preduzeća.
Dana 29. maja 2007. godine, predsednik Umaru Musa Yar'adua je položio zakletvu kao predsednik Savezne Republike Nigerije u jedinoj civiloj primopredaji u istoriji nacije. U svom prvom obraćanju, predsednik Yar'adua spomenuo je sedam oblasti na kojima bi uložio svu svoju energiju, zbog verovanja da njihovom rehabilittacijom može preusmeriti Nigeriju i vratiti je na put održivog rasta i razvoja.

Ovo uključuje Održivi rast u realnom sektoru privrede; koje uključuju proizvodnju, mala i srednja preduzeća, čvrste minerala, stanovanje, naftu i gas i makroekonomske politiku.


Fizički razvoj infrastrukture koja uključuje snagu, energiju i transport; c. Razvoj ljudskog kapitala posebno u sektorima zdravstva i obrazovanja; d. Bezbednost, Zakon i red, u smislu primene zakona, pravde i poštovanja vladavine prava; E. Borba protiv korupcije, promovisanje transparentnosti i odgovornosti, kao i fiskalne odgovornosti; f. Glavni plan za razvoj delte Nigera; g. Razvoja poljoprivrede.


Predsednik je svestan da je razvoj u ovim sektorima osigurava iskorišćavanje punog potencijala Nigerije, i ima sposobnost da pokrene Nigeriju kao jednu od najvećih 20 zemalja u svetu. On je zbog toga došao sa programom za postizanje ove agende do 2020. godine i nazvao ga Vizija 20-2020. Već u roku od godinu dana od ovog mandata, Agenda sedam tačka je počela da se sprovodi od strane državnih ustanova zaduženih za njih.


Kao rezultat povoljnog ambijenta stvorenog od strane vladine politike, postoji obilje velikh poslovnih i investicionih mogućnosti u Nigeriji danas. Neke od njih su istaknute u ovom poglavlju.


Poljoprivreda
Pre nafte, Nigerija je imala ulje. Sa uljem bili su usevi kikirikija, kakaoa i gume. Ovi usevi su uzgajani u velikim količinama i izvoženi u Evropu i Ameriku pre 1960 i ranih 60-ih.


Uz vojne upade u nigerijske vlade i zavisnost od naftnih derivata, kao najistaknutijem deviznom dobru, pažnja poljoprivrednom sektoru je opala. Kikiriki piramida Nigerije je nestala, plantaže palminog ulja su nestale i poljoprivreda se vratila na nizak nivo. Sa rastućom populacijom, postalo je sve teže nahraniti mase i zemlja je pribegla uvozu hrane za dopunu one koju gaji kod kuće.


Sa odlaskom vojske i novim demokratskim strukturama, zemlja je spremna da povrati svoju poziciju u poljoprivredi. Vlada osnažujeu nigerijske poljoprivrednike i agro investitore da iskoriste bogate resurse zemlje u proizvodnji hrane i sirovina za industriju i izvoz. Sredstva za agro investicije je lakše dobiti, sa proširenim uslugama koje se pružaju poljoprivrednicima sa visoko subvencionisanim stopama kako bi se osiguralo što više prinosa u vreme žetve. Agro banke daju kredite dostupne poljoprivrednicima dok su đubriva, pesticidi, herbicidi i sadna tehnologija dostupni po subvencionisanim stopama od strane vlade.


Rad ruku pod ruku sa poljoprivrednicima je Nigerijski Savet za promociju izvoza koji pomaže da pronađu kupce za hranu i useve iz Nigerije. Zemljište se daje po razumnim uslovima za korišćenje za poljoprivredu velikih razmera. Vlada je ohrabrila strane investitore u poljoprivredi sa izuzetnim rezultatima. Na primer poljoprivrednika sa juga afričkih zemalja su našli dom u Nigeriji, gde su počeli sa radom za proizvodnju. Vlada je ograničila uvoz nekih vrsta hrane i useva da ohrabri lokalne farmere da se takmiče.

Visoko plodno tlo Nigerije olakšava uzgoj sledećeg:
Manioka, jam, dinja, kukuruz, proso, sirak, Covpeas, banane, palmino ulje , kikiriki.


Nigerijski izvozni usevi uključuju:
Duvan, kikiriki, kakao pasulj, guma, guma arabika, Kola orasi, Beniseed, pamuk, Soja, Palmino jezgro, indijski orah. Nigerijski proizvođači su pronašli da je zgodno da gaje svoje sirovine ovde. Dakle, farme pamuka, plantaže pomorandže, plantaže čaja (na Mambilla visoravni) i kokos uzgajališta imaju sve izvore sirovina za nigerijsku industriju.


Mogućnosti takođe obiluju u uzgoju različitih vrsta riba. Uzgoj ribe je u porastu u Nigeriji sa nekoliko stotina hiljada tona ribe godišnje ulovljeno u zemlji.


Pašnjaci u severnom delu zemlje su idealni za stočarstvo i uzgoj goveda i druge stoke.


Čvrsti minerali. Nigerija je bogato obdarena različitim čvrstim mineralima, od plemenitih metala, različitih kamenja na industrijske minerale kao što su bariti, gips, kaolin i mermer. Većina od njih tek treba da budu iskorišćeni. Statistički, nivo eksploatacije ovih minerala je veoma nizak u odnosu na obim depozita koji se nalaze u zemlji. Jedan od ciljeva nove nacionalne politike o čvrstim mineralima je da se obezbedi pravilan razvoj mineralnih resursa zemlje gde postoje ogromne mogućnosti za investicije u sektoru čvrstog minerala nigerijske privrede. Dozvola za investitore (i domaće i strane) da učestvuju u eksploataciji ogromnih mineralnih sirovina u Nigeriji je odobrena od strane Saveznog ministarstva za razvoj čvrstih minerala.


Profil čvrstih mineralnih sirovina u Nigeriji
Talk
Preko 40 miliona tona depoziti talka su identifikovani u Niger Osun, Kogi, Ogun i Kaduna država. Savet (RMRDC) za istraživanje i razvoj sirovina sa 3.000 tona godišnje, katalitička talk fabrika u Niger državi je jedina talk fabrika u zemlji. Talk industrija predstavlja jedan od najsvestranijih sektora industrijskih minerala u svetu. Eksploatacija ogromnih naslaga bi stoga zadovoljilai domaće tražnje i izvoz.
Gips
Gips je važan input za proizvodnju cementa. Takođe se koristi za proizvodnju pariskog gipsa (POP) i učioničke krede. Strategija za veliko iskopavanje gipsa je hitno potrebna da se održi postojeće pogone i zadovolji buduće ekspanzije. Trenutno, proizvodnja cementa je na 8 miliona tona godišnje, dok je nacionalni uslov 9,6 miliona tona. Oko milijardu tona gipsa se prostire u mnogim državama u Nigeriji.
Gvozdena ruda
Postoji preko 3 milijarde metričkih tona rude gvožđa u depozitima u Kogi, Enugu i Niger državi, kao i Federalnoj Kapitalnoj Teritoriji. Gvožđe se vadi se u Itakpe u Kogi i već se procenjuje do 67 odsto gvožđa. Aladja i Ajaokuta čelični kompleksi su spremni za potrošače trupaca i drugih proizvoda od gvožđa za prerađivačke industrije.


Olovo / Cink
Procenjuje se da 10 miliona tona olova / cinka se prostire na osam država Nigerije. Dokazanih rezervi u tri perspektive u istočnoj i centralnoj oblasti su 5 miliona tona. Udružena preduzeća partneri 44 se podstiču da razviju i iskoriste različite olovo / cink depozite po celoj zemlji.


Bentonit i Barit
Ovo su glavni sastojci iz blata korišćenog pri bušenju svih vrsta naftnih bušotina. Nigerijski barita ima specifičnu težinu od oko 4.3. Preko 7,5 miliona tona barita je identifikovano u Taraba i Bauči državi. Velikei bentonit rezerve 700 miliona tona su dostupne u mnogim državama u Federaciji i spremne za masivni razvoj i eksploataciju.


Zlato
Postoje dokazane rezerve oba, aluvijalnog i primarnog zlata, u pojasu škriljca Nigerije koji se nalazi u jugozapadnom delu zemlje. Depoziti su uglavnom aluvijalni i trenutno se eksploatiše u malom obimu. Privatni investitori pozvani su da zauzmu koncesije na ovim osnovnim depozitima.


Bitumen
Pojava bitumen depozita u Nigeriji je prikazana na oko 42 milijardi tona; skoro dvostruko od iznosa postojećih rezervi sirove nafte. Analitički rezultati ukazuju da se taj potencijal resursa može koristiti direktno kao asfaltno vezivo. Većina bitumena koji se koristi za izgradnju puteva u Nigeriji trenutno se uvozi.


Ugalj
Nigerijski ugalj je jedan od najbitumenskijih u svetu zbog svoje niske količine sumpora i pepela i zbog toga je najekološkiji.


Postoji skoro 3 milijarde tona rezervi navedenih u 17 identifikovanih oblasti uglja i preko 600 miliona tona dokazanih rezervi.


Kamena so
Nacionalni godišnja potražnja kuhinjske soli, kaustične sode, hlora, natrijum bikarbonata, natrijum hlorovodonične kiseline i vodonik-peroksida prelazi milion tona. Kolosalna suma novca potrošena je na godišnjem nivou za uvoz ovih hemikalija za hemijska i preradjivačka preduzeća, uključujući i one hrane i pića, celuloze i papira, flaširanje i naftni sektor. Postoje izvori soli u Ave (Plato država), Abakaliki i Uburu (Ebonji), dok je kamena so je dostupna u Benue državi. Ukupno rezervi od 1,5 miliona tona je navedeno, i dalja istraživanja sada sprovodi Vlada.


Drago kamenje
Iskopavanje dragog kamenja je procvetalo u raznim delovima Plato, Kaduna i Bauči državi godinama. Poludrago kamenje uključuje safir, rubin, akvamarin, smaragd, turmalin, topaz, granat, ametist; cirkon, a flourspar koji su u svetu najbolji. Dobri izgledi postoje u ovoj oblasti za održive investicije.


Kaolin
Procenjuje se da su rezerve od 3 milijarde tona dobre Kaolinske gline identifikovane na mnogim lokalitetima u Nigeriji.


Rezerve nafte i gasa
Dokazane rezerve nafte u Nigeriji su 23 milijardi barela; rezerve gasa su 160 triliona kubnih metara.


Ciljevi politike nafte i gasa
1.Zemlja je politiku nafte i gasa Gas postavila sa sledećim ciljevima:
2. Povećanje naftnih rezervi i produktivnost kroz žestoka istraživanje i obezbeđivanje razumne eksploatacije resursa.
3. Dozvoliti učešće privatnog sektora u svim aspektima industrije kroz atraktivne fiskalne mere. Vlada ozbiljno razmatra prodaju svog učešća u kapitalu partnestva.
4.Obezbeđivanje razumnog udela na tržištu sirove nafte i naftnih derivata i
5. Ostvarivanje nezavisne domaće preradei. Širenje korišćenja prirodnog gasa. Skoro svaki sektor je otvoren za investitore u naftnoj i gasnoj industriji. Oni uključuju: Up-Stream Sektor, Down-stream Sektor; Razvoj i konverziju gas; i Marketing Nigerijske sirove nafte.


Upstream Sektor: aktivnosti u Upstream sektoru obuhvataju:


Anketiranje: Osnivanje Geodetske kontrole; mapiranje i istraživanje morskog dna.


Radovi: Ispitivanje mesta; Priprema lokacija za bušenje; Izgradnja jama blata i betoniranje na mestima bušenja. Dostava cementa, hemikalija, peska, šljunka, gvozdenih šipki, radne snage, putne prostirke, drvo, itd.
Seizmičko Prikupljanje podataka i tumačenje:


Analiza i interpretacija podataka dobijenih od seizmičkih i geodetskih istraživanja, podataka o zemljištu i uzorcima stena.


Geološki radovi: Linija nalazišta, analiza jezgra, geološke i geohemijske studije.


Operacije bušenja: bušenje i rad na bušotinama; terenski prevoz transportne i opreme za bušenje; opšte i specijalizovane usluge, kao što su ubacivanje kalupa, cementiranje, zavarivanje, ronjenje i obezbeđivanje blata i drugih hemikalija.


Sirova nafta - Transport i skladištenje: Izgradnja i održavanje naftnih rezervoara i cevovoda.


Istraživanje i proizvodnja: Investitori koji žele da učestvuju u ovom poduhvatu su dobrodošli. To podrazumeva prijavu za blok (ove) za istraživanje, kroz dozvole (OPL) za bušenja nafte i zakup naftno-rudarskog (OML) lokaliteta. Trenutno, akcenat se prebacuje sa proizvodnje po deljenom ugovoru (CJB) na ugovor o uslugama.


Na osnovu gore navedenog, Licenca (OEL) za straživanje nafte se daje i obnovljiva je po isteku.


The Down-stream Sektor Prerade - Investitori mogu osnovati i potpuno posedovati rafineriju; Kompanije sa tehnološkim znanjem mogu da preuzmu održavanje rafinerija;


- Postoji ogroman prostor za udružena preduzeća malog obima u proizvodnji rezervnih delova,
hemikalija sa tehničkim inostranim partnerima;
- Takođe, mogućnosti postoje u proizvodnji drugih posebnih proizvoda kao što su:
1. industrijski i prehrambeni rastvarači;
2. insekticidi
3. kozmetika
4. mineralno ulje, vazelin masti;
5. bitumenski baziran vodootporni građevinski materijal, kao što su podne pločice, izvoz viška rafinisanog proizvoda;


Petrohemija
Plan trofaznog razvoja petrohemije je uspostavljen. Prva faza je već u procesu proizvodnje:


Linear alkil - benzen, Carbon Black i polipropilen;


Carbon Black, koristi se za proizvodnju guma, gumenih proizvoda, pigmenata, štamparske boje, polir paste, itd;


Linear alkil - benzen, se koristi kao aktivno sredstvo u proizvodnji deterdženata i šampona;


Polipropilena, koristi se kao sirovina u proizvodnji brizganjem u kalupe, izvlačenjem vlakana, transportnih vreća, molitvenih prostirki, tepih podloga i tkanine za umotavanje;


Druga faza, Olefin baziranog kompleksa je uspostavljena; Investitori mogu da učestvuju u izradi proizvoda.


Vlada je sektor razvoja i konverzije Gasa otvorila zastrana ulaganja i spremna je da razmotri odgovarajuće podsticaje za projekte u ovom sektoru.


Mogućnosti koji obiluju u ovom sektoru za investitore obuhvataju: -


Planovi gasovodne mreže su u toku za izgradnju i proširenje gasovoda, s obzirom na značaj gasa. Investitori koji žele da osnuju energetski intenzivne industrije kao što su cementare, topionice gvožđa i livnice će
imaju značajnu uštedu troškova ako gas koriste kao gorivo.


U duhu sporazuma o ECOVAS (Ekonomskog zajednice zapadnoafričkih država), koja nastoji da podstakne saradnju između država članica za sveukupno poboljšanje njihovih privreda, Nigerija je prihvatila koncept Zapadno Afričkog gasovoda osmišljenog od strane Svetske banke kao sredstvo za ispunjavanje uslova za energetiku Gane, Togoa i Benin Republike deleći prirodni gas iz Nigerije po čisto komercijalnim uslovima.


Tečni gas - prirodni projekat (TPG)
Nigerijski TPG projekat se realizuje u fazama sa početnom proizvodnjom iz dva smera.


Fabrika se nalazi na ostrvu Bonni. NLNG je uspešno obezbedio tržište za svoj umereni obim proizvodnje iz svoje baze projekta i trećeg smera.


Novi gasni sistemi
Postoji više gasa nego nafte u Nigeriji. Dok naftne rezerve zemlje mogu trajati oko 31 godinu, gasne mogu da se isprazne za oko 72 godine, prema nedavnom zvaničnom izveštaju.


Uprkos ovom obilju, lokalno korišćenje gasa je ograničeno ograničenim prenosnim sistemima, pa čak postoji i nedostatak istog u nekim delovima zemlje. To ometa u velikoj meri, prenos, distribuciju i marketinga proizvoda u mnogim delovima nacije.


Trenutno, postoji predlog nigerijske vlade da izgradi četiri dodatna sistema prenosa uključujući Ajaokuta - Abuja - Kaduna, i ABA - Enugu - Gboko sa procenjenim troškovima oko $ 2 milijarde.


Mogućnosti ulaganja u telekomunikacije
Nigerija je bila među prvim zemljama u pokretanju programa reformi u sektoru telekomunikacija. Prvi takav korak bio je osnivanje Nitel-a nakon spajanja Nigerijkog spoljnog preduzeća za telekomunikacije i komponente telekomunikacija u okviru Odeljenja za poštu i telekomunikacije u 1985. Vlada namerava da racionalizuje sve nacionalne telekomunikacione i stavi ih pod jednu organizaciji.


U novembru 1992. godine, vlada je osnovala nezavisno regulatorno telo - Nigerijsku komunikacionu komisiju (NKK).
Vlada je dala mandat NKK da uspostavi i neguje okruženje koje će olakšati učešće privatnog sektora da poveća i proširi ekstremno lošu postojeću infrastrukturu.


Ovo nije bio uspešan poduhvat, jer telekomunikacije posluju u okviru ekonomskih parametara koji su pogođeni postojećom društveno-ekonomskom klimom. Vlada je izdala novi okvir politike i predvidela sledeće ciljeve sektora:


Povećanje telekomunikacija, stopa rasta na godišnjem minimum od 13,5% tako da 10% ruralnih zajednica bude usluženo u kratkom roku, 30% u srednjem roku i 60% na duži rok; Ostvariti tele-gustinu 1. 5 do 2001. godine postavljanjem 1,5 miliona linija i 1,2 miliona mobilnih telefonskih linija. Instalirati 8 miliona fiksnih linija do 2005. godine; i osigurati da u srednjoročnom periodu, telefoni budu na 5 kilometara pešačke udaljenosti umesto sadašnjih 50 kilometara.


Realizacija ovih programa predstavlja velike investicione mogućnosti u snabdevanju infrastrukture, kao i pružanju usluga.


Druge mogućnosti uključuju lokalnu proizvodnju opreme koju će vlada podržati u nastojanju da stvori nova radna mesta i poboljša transfer veština.


U 2008. godini, telekomunikaciona industrija je vrt prilika u Nigeriji, i zaista Afrike. Naša tržišta telekomunikacija su najbrže rastuća u svetu, pošto je postignuta tele-gustina 31.67 i pretplatnička baza 44.3 miliona. Ovo su ipak niski nivoi penetracije-obzirom na broj stanovnika oko 150 miliona, tako da predstavlja najatraktivnije ulaganje u svetu danas.


U gotovo polovini svih zemalja na kontinentu ili nove fiksne ili mobilne Licence će biti izdate ili će postojeći igrači biti privatizovani, što otvara mnoštvo mogućnosti za strateška kao i finansijska ulaganja. Liberalizacija i deregulacija se konačno dešava na kontinentu i korupcija i birokratija se samanjuje, pružajući operativno okruženje pogodno za strana ulaganja. Nigerija kao jedno od najvećih i najbrže rastućih tržišta nudi 55 izuzetno atraktivnih mogućnosti. Postojeći igrači u svim tržišnim sektorima traže potrebna dodatna sredstva za širenje svoje mreže i usluga rekordnim tempom kako bi zadržali korak sa potražnjom, a novi režim jedinstvenog licenciranja, uveden 2006. godine je otvorio ogromne nove mogućnosti postojećim i novim igračima podjednako za pružanje sledeće generacije konvergentnih mobilnih, fiksnih i Internet usluga. Nakon lansiranja nigerijskog komunikacionog satelita, stvari mogu samo biti bolje.


Privatizacija državnih preduzeća
Decenijama, Nigerijskom ekonomijom dominirao je u naftni sektor, kao Nigerijski pojedinačno najveći izvor prihoda. Ekonomija koja se oslanja na jedno dobro je osuđena na nevolju. Zahvaljujući
promenljivoj ceni nafte na međunarodnom tržištu energije, Nigerijska ekonomija je trebalo da se sredi. Nafta je bila odgovorana za stvaranje preko 20% BDP-a Nigerije i čak 95% strane razmene.


Godine vojne vladavine su uzele svoj danak po ekonomiju pošto ni jedna hrabra mera nije uspostavljena da diversifikuje ekonomiju i da je skrene sa naftnog sektora.


Uz povratak demokratije u 1999. godini, Vlada je napravila hrabre korake u restrukturiranju ekonomije. Prvi pritisak je bio da se reši problem epileptične energije, posebno snabdevanja električnom energijom koja je i sama pravila visoke troškove proizvodnje u industriji. Vlada je nastavila zaustavljanje finansijskih gubitaka, smanjenjila je troškove i smanjila neodgovorne budžete.


Imovina Vlade koja je stvarala zabrinutost je prodata ili privatizovana, uključujući avio-kompanije, vladinih preduzeća, telekomunikacione kompanija itd. Druge su reprogramirane da obavljaju bolje i komercijalizovane da postanu nezavisne od vlade u poreklu prihoda. Restriktivne politike i zakoni o preduzećima su razmatrani i privreda je otvorena za više stranog učešća. Program osnaživanja je došao na svoje mesto da bi Nigerijska preduzeća mogla poslovati bolje i imati prednost u takmičenju na međunarodnoj sceni. Jedan od programa za Nacionalno ekonomsko osnaživanje je Strategija razvoja (NEEDS) dizajniran da pomogne u suzbijanju siromaštva Bankarski sektor, koji do sada nije uradio mnogo i zbog rastuće zabrinutosti dobio je nova pravila o dokapitalizaciji; čime je moguće da banka da podrži industrijski rast i zaustavi stopu neuspeha banke u zemlji.


Spajanja, akvizicije i prodaja banaka su se dešavali sa jačim, više fokusiranim bankama koje proizilaze iz celog procesa.


Najhrabriji potez od svih je bio kada je vlada otvorila sveopštu kampanju protiv korupcije u zemlji.


Korupcija i njene iscrpljujuće posledice je u velikoj meri odgovorna za nizak ekonomski rast nacije u prošlosti.


Nova kampanja je fokusirana na smanjenje negativnog uticaja korupcije na nacionalnu ekonomiju.


Danas, nova svetlost nade obasjava ekonomski pejzaž Nigerije. Proizvođači dobijaju snažne dogovore sa ograničenjima na uvoz određene robe. Poljoprivredni sektor je pokrenut sa svog egzistencijalnog položaja na to da bude u stanju da obezbedi izvoz materijala kao što je nekada i činio.


Ostale oblasti proširenja obuhvataju tehnologiju, posebno razvoj i dizajn softvera, sektor koji veoma brzo raste u zemlji.


Ohrabreni reformama i stabilnošću političkog poretka, strani investitori dolaze u Nigeriju, zemlju sa stanovništvom i resursima koji nude odlične poslove i zadovoljstvo.


Savezne i državne vlade su imale u prošlosti nastojanja da igraju aktivnu ulogu katalizatora u pokretanju privrede i deluju kao značajni akteri u velikom broju ključnih industrija.


Zakon Privatizacija i komercijalizacije Javnih preduzeća, odobrava delimičnu privatizacija državnih preduzeća u sledećim sektorima:
Telekomunikacije; Struja (proizvodnja i distribucija):


Rafinerije nafte; Ugalj i bitumen proizvodnja (rudarstvo, prerada i izvoz); Turizam (turističke ture, putovanja i gostoprimstvo).


U kontekstu politike liberalizacije, i stranci i državljani mogu slobodno da učestvuju i investiraju u privatizaciji javnih preduzeća.


U tom smislu, Savezna vlada postavlja Nacionalni savet za privatizaciju da nadgleda program privatizacije koji sprovodi Biro za javna preduzeća (BPE).


Postojanje i funkcionisanje jednog naroda i njegove vlade je zasnovano na potrebi za običnim ljudskim interakcijama, kao i obezbeđivanje sistematskog načina isporuke za širok spektar usluga, od usluga vlasti do načina za pružanje različitih socijalnih usluga.


Zakoni, propisi i praksa se razvijaju da obezbede određene smernice ljudskog i vladinog ponašanja. Država daje društveni okvir koji ima za cilj zadovoljavanje socijalnih potreba, potraživanja, zahteva i očekivanja uključenih u postojanje civilizovanog društva, dajući efekat, koliko je to moguće, sa najmanjom žrtvom, a generalno prihvatljivim ljudskim ponašanjem.


Demokratska društva stvaraju veliki broj prava za građane, a za uzvrat, neke osnovne dužnosti i odgovornosti očekuju se od građanina prema državi. Simbioze se na taj način stvaraju gde postoje legitimna očekivanja, a građani očekuju od svoje vlade da efektivno i efikasno isporuči minimume roba i usluga. U takvim društvima, vlada se uglavnom finansira od poreza građana, a zauzvrat se
traži odgovornost i transparentno upravljanje državnim resursima. Ova pozadina daje kvalitetne usluge očekivane od strane građana.


Investicione Smernice
Procedura za uključivanje privrednog društva stranog ulagača u pravni okvir za poslovanje
1. Metode poslovanja privrednih društava moraju biti registrovane kod Komisije za korporativne poslove. Poslovne aktivnosti mogu se preduzeti u Nigeriji kao:
(I) Privatno ili Javno društvo sa ograničenom odgovornošću;
(II) Neograničenom odgovornošću;
(III) Kompanija ograničenih garancija;
(IV) inostrana kompanija (ogranak ili filijala stranog društva) Partnerstvo / Firma;
(V) Samostalno vlasništvo;
(VI) Korporativni poverenici (verske, dobrotvorne, filantropske ili kulturne);
(VII) Predstavništva u posebnim slučajevima;
2. Kompanije i akt o združenim poslovima i osnivačke procedure.
Akt o združenim poslovima i kompanijama iz 1990 (Zakon o privrednim društvima) je glavni zakon koji reguliše osnivanje preduzeća. Administracija Zakona o privrednim društvima vrši se od strane korporativnih poslova komisije (CAC), koja preuzima upravljanje Zakonom o privrednim društvima.
2.1. Minimalan Akcijski kapital i obelodanjivanja u Memorandumu o osnivanju Minimalni dozvoljeni akcijski kapital je N10 000 u slučaju privatnih firmi ili N500, 000 u slučaju javnih preduzeća. Ugovor o osnivanju mora navesti između ostalog da su pretplatnici "dele među njima ukupan broj akcija u vrednosti ne manjoj od 25 odsto koje svaki korisnik treba da upiše pored njegovog imena." Zakon dozvoljava i priznaje ulogu advokata i drugih relevantnih stručnjaka u omogućavanju poslovnih transakcija sa uslovom, naravno, da je ovo" aranžman otvorenog tipa ".


2.3. Članstvo Kompanija - Zabrana trustova
Zakonom o privrednim društvima se zabranjuje "obaveštenja o povereništvu, eksplicitna, implicitna ili konstruktivna", a ka takava ne upisuju se u registar članova ili bivaju primljena od CAC.


2.3.1 Akcije
Sve kategorije akcija preduzeća treba da nose jedan glas. Akcije sa "ponderisanim" pravom glasa su zabranjene. Sve akcije (odnosno bilo obične ili preferencijalne) izdate od strane kompanije moraju da nose jedan glas za svaku akciju. Shodno tome, prioritetni akcionari imaju pravo da primaju obaveštenja i prisustvovuju svim skupštinama kompanije i mogu govoriti i glasati o rezoluciji pre sastanaka.


2.4. Obelodanjivanja će biti objavljena u kompanijskoj prepisci i poslovnom prostoru
Svaka kompanija je obavezna da objavi na svom memorandumu korišćenjom u prepisci, na godišnjem nivou sledeće podatke:
(I) Naziv firme / preduzeća;
(ii) Adresu;
(iii) Registraciju / Osnivački broj;
(iv) Imena direktora i zamenika direktora (ako ih ima).
Pored toga, zakon zahteva da preduzeća sertifikat o registraciji prikažu na
vidljivim pozicijama u svojim glavnim sedištima i filijalama.


3. Poslovanje stranih kompanija u Nigeriji
Ne-nigerijci mogu ulagati i učestvovati u radu bilo kog preduzeća u Nigeriji. Međutim, strana firma koja želi da uspostavi poslovanje u Nigeriji treba da preduzme sve neophodne korake za osnivanje nigerijskog ogranka ili filijale kao posebanog entiteta u Nigeriji za tu svrhu. Do toga,
strano preduzeće ne može raditi posao u Nigeriji ili vršiti bilo koju delatnost.


Strani investitor može osnovati nigerijski ogranak ili filijalu davanjem punomoćja kvalifikovanom advokatu u Nigeriji za tu svrhu.


U osnivačkim aktima u ovom slučaju objavljuje se da se advokat samo ponaša kao ovlašćeni"agent", čije ime (na) bi trebalo da se pojavi u dokumentu. Punomoćje treba da bude dizajnirano tako da imenovani advokat prestane da funkcioniše nakon završetka svih formalnosti za registraciju.


Lokalno inkorporirani ogranak ili ćerka firma onda moraju da se registruju kod nigerijske Komisije za promociju investicija (NIPC) pre početka formalnih operacija. Nova kompanija takođe može se prijaviti kod NIPC za druge saglasnosti za investicije (npr. stranačka kvota) i druge podsticaje.


3.1. Izuzetak od opšteg pravila
Gde je poželjno oslobađanje od lokalnog osnivanja, strano preduzeće može podneti u skladu sa članom 56. Zakona o privrednim društvima, Nacionalnom savetu ministara zahtev za izuzeće od uključivanja lokalnog preduzimača ako takva
inostrana kompanija pripada jednoj od sledećih kategorija:


(a) "Strane kompanije pozvane u Nigeriju od strane ili uz saglasnost Savezne vlade Nigerije da izvrše bilo kakav određeni individualni projekat;


(b) Strane kompanije koje su u Nigeriji za izvršenje određenog pojedinačnog projekta kreditiranog od strane države donatora ili međunarodne organizacije;


(c) Strane kompanije u državnom vlasništvu koja se bave isključivo promocijom izvoza i


(d) Privredni konsultanti i tehnički eksperti angažovani na svakom pojedinačnom specijalističkom projektu pod ugovorom sa bilo kojom od vlasti u Federaciji ili bilo koje njihove agencije ili sa bilo kojim drugim organom ili licem, gde je takav ugovor odobren od strane Savezne vlade. "


Zahtev za izuzeće od otkrivanja nekih detalja o podnosiocu zahtjeva se podnosi sekretarijatu Vlade Federacije (SVF). Ako uspe, zahtev podnosioca se odobrava po uslovima koje Nacionalni savet ministara smatra odgovarajućim.


3.2. Predstavništva

Strane kompanije mogu osnovati predstavništva u Nigeriji . Predstavnička kancelarija , međutim , ne može da učestvuju u poslu ili zaključivati ugovore ili otvoriti pregovore o bilo kakvoj akreditivi . Mogu da posluže samo kao promotivne i kancelarije za vezu i njegovi lokalni operativni troškovi moraju biti u tokovima iz strane kompanije . Predstavništvo mora biti registrovano u CAC .

 

 

 

Informacije

Opis

Lokacija

Zapadna Afrika

Federalne Države

Nigerija je podeljena na 36 administrativnih država sa jednom Federalom Capitalnom Teritorijom .

Glavni grad

Abuja

Površina

923,768.64 kvKm

Populacija

preko 140 milliona (Nacionalni popis,2006)

Etničke grupe

Preko 250

Religije

Islam, Hrišćanstvo i tradicionalne religije

Dan državnosti

1.oktobar

Zvanični jezik

Engleski

Drugi glavni jezici

Hausa, Fulani, Igbo and Yoruba

Međunarodno članstvo

Including,amongst others, ACP (Africa, Caribbean and Pacific states), AU (Afrička Unija), Commonwealth, ECOWAS.

Organizacije

Economic Community of West-African States (ECOWAS); International Bank for Reconstruction and Development (IBRD); International Fund for Agricultural Development (IFAD); World Trade Organization (WTO)

Komercijalni centri

Lagos,Kano,Port Harcourt, Warri,Kaduna,Onitcha,Ibadan,Aba,Maiduguri

 

 

Informacije

Opis

Glavni aerodromi

Abuja, Lagos, Port-Harcourt, Kano

Mreža puteva

Preko 194,200km

Kopneni vodotokovi

8,575Km

Železnička mreža

4,332Km

Glavne reke

Niger i Benue

Valuta

Naira(NGN) i Kobo(k): NGN1.00 = 100k

Vegetacija

Uglavnom šume i savane

Klima

Vlažna suptropska: vlažna sezona od Aprila do Octobra i suva sezona od Novembra do Marta.

Pravni sistem

Baziran na britanskom pravu

Merni sistem jedinica Measures

Metrički

Nacionalni resursi

nafta, aluminium, kolumbit, ruda gvožđa, ugalj, olovo, cink, prirodni gas.

Cash Crops

Cocoa, Cassava, Ground nut, Kolanut, Palm Produce, Cashew Nut.

Glavne industrije

sirova nafta, ugalj, aluminijum, kolumbit, prerada hrane, palmino ulje, kikiriki, tekstil, pamuk, guma, drvo, koža i krzno, građevinski materijal, obuća, hemikalije, štampa, keramika, čelik

Trgovinski partneri

Britanija, Amerika, Kina, Brazil i Evropska unija.

Napon el. energije

220v